Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa drukarek do nanoszenia trwałych nadruków na szkiełka mikroskopowe oraz kasetki histopatologiczne

Numer sprawy : PN-214/20/DW

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-29 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-29 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-12-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamowieniu
  SIWZ_PN_214_20_DW
  Zalacznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy
  Zalacznik nr 2 1A_2 2A_do SIWZ_Formularz cenowy
  Zalacznik nr 2.1 do SIWZ_Drukarka do szkiełek_OPZ_pakiet nr 1_paramt.
tech_
  Zalacznik nr 2.2 do SIWZ_Drukarka do kasetek_OPZ_pakiet nr 2_paramt.
tech_
  Zalacznik nr 3 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy warunki udziału
  Zalacznik nr 4 do SIWZ-Oswiadczenie Wykonawcy-wykluczenie
  Zalacznik nr 5 do SIWZ - Oswiadcznie dot. grupy kapitalowej
  Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
  Zalacznik nr 7 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia ktore zostana
wprowadzone do tresci zawieranej umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Modyfikacja treści SIWZ nr 1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
  Wyjasnienia treści SIWZ nr 1
  po zmianie treści_Zalacznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy
  po zmianie treści_Zalacznik nr 2.1 do SIWZ_Drukarka do
szkiełek_OPZ_pakiet nr 1_paramt. tech_
  po zmianie treści_Zalacznik nr 2.2 do SIWZ_Drukarka do
kasetek_OPZ_pakiet nr 2_paramt. tech_
  po zmianie tresci_Zalacznik nr 7 do SIWZ - Istotne dla stron
postanowienia
  Zalacznik nr 8 do SIWZ-Oswiadczenie dot. dokumentów
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: