Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Numer sprawy : PN-270/20/MKN

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-05 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-05 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-12-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załacznik_1 do SIWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ_Oswiadczenie art 24_brak_podstaw_do wykl
  Załącznik nr 4_do SIWZ_Grupa kapitalowa
  Załącznik nr 5 do SIWZ_Istotne postanowienia .._wzór umowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
  Załącznik nr 7 do SIWZ _Oświadczenie_warunki udzialu w postepowaniu
  Informacja Zamawiającego o modyfikacji_Załącznika nr 7 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ _Oświadczenie_warunki udzialu w
postepowaniu_obowiązujący
  wyjaśnienia treści SIWZ_1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  wyjaśnienia treści SIWZ_2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
  informacja z otwarcia ofert
  zawiadomienie o wyniku postępowania
  zawiadomienie o unieważnieniu czynności Zamawiającego
  zawiadomienie o wyniku postępowania_16_02_2021
  zawiadomienie o unieważnieniu czynności Zamawiającego_19_02_2021

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: