Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa produktów leczniczych

Numer sprawy : PN-287/20/TM

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-19 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-19 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-12-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz cenowy przedmiot zamówienia
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot produktów leczniczych
  Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków
  Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek
wykluczenia z postępowania
  Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz JEDZ
  Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania
  Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania nr 2
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze ofert oraz o unieważnieniu postępowania w
zakresie Pakietu nr 4 i nr 7

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: