Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa odczynników do badań genetycznych metodami: PCR, sekwencjonowania i genotypowania alleli DNA

Numer sprawy : PN-305/20/MKN

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-02-10 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-02-10 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-12-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Zal. 1.1 - pakiet 1_ opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 1.2 - pakiet 2_ opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2 - formularz ofertowy
  Zal. 3 - JEDZ
  Zal. 4 - Istotne dla stron postanowienia
  Zal. 5 - wykaz dostaw
  Zal. 6 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  zal. 7 - oświadczenie wykonawcy
  wyjaśnienia treści SIWZ_1
  wyjaśnienia treści SIWZ_2
  Sprostowanie Ogłoszenia zmian_wysłane
  Sprostowanie Ogłoszenia zmian_opublikowane
  informacja z otwarcia ofert
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: