Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku

Numer sprawy : TP-6/21/KK

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-03-11 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-03-11 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-02-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  załącznik nr 2.1 do SWZ - formularz cenowy, zestawienie parametrów
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - formularz cenowy, zestawienie parametrów
  Załącznik nr 2.3 do SWZ - formularz cenowy, zestawienie parametrów
  Załącznik nr 2.4 do SWZ - formularz cenowy, zestawienie parametrów
  Załącznik nr 2.5 do SWZ - formularz cenowy, zestawienie parametrów
  Załącznik nr 2.6 do SWZ - formularz cenowy, zestawienie parametrów
  Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy (przedmiotowy
środek dowodowy)
  Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (dot. pakietów nr 1-5)
  Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy (dot. pakietu nr 6)
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 5 do SWZ - dot. pakietu nr 1-5
- Projektowane postanowienia umowy
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 5 do SWZ - dot. pakietu nr 6 -
Projektowane postanowienia umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: