Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę filmów do drukarki laserowej oraz filmów dozymetrycznych na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : TP-26/21/MSZ

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-04-14 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-04-14 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2021-04-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 3.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 1
  Załącznik nr 3.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 2
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 5.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - pakiet
nr 1
  Załącznik nr 5.2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - pakiet
nr 2
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy - przedmiotowe
środki dowodowe
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: