Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-46/21/KK

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-04-16

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.3 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.4 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.5 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.6 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.7 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.8 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.9 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz dostaw
  Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ - grupa kapitałowa
  Załącznik nr 8 do SWZ - projektowane postanowienia umowy
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2.7 do SWZ - Formularz Cenowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: