Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wsparcie Zamawiającego w budowie Systemu w ramach projektu: Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) w zakresie opracowania algorytmów NLP do analizy danych przekazywanych do KRN i PROH.

Numer sprawy : PN-80/21/DW

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-02 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-04-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu
  1_PN_80_21_DW_SWZ
  2_ Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz oferty
  3_Załącznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia_NLP
  4_Załącznik nr 3 do SWZ_Zał. do OPZ_Specyfikacja interfejsu
integracyjnego z modelem analitycznym NLP
  5_Załącznik nr 4 do SWZ_Jednolity dokument_espd-request
  6_ Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz osób
  8_Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  9_Zalacznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  10_ Załącznik nr 9 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  11_Załącznik nr 3 do Umowy_Formularz Wstepnego Zlecenia
  12_Załącznik nr 4 do Umowy_Analiza Zlecenia
  13_Załącznik nr 5 do Umowy_Formularz Zlecenia
  14_Załącznik nr 6 do Umowy_Protokół Odbioru Zlecenia
  15_Załącznik nr 7 do Umowy_Oświadczenie o zachowaniu poufności
informacji
  16_Załącznik nr 8 do Umowy_Klauzule RODO
  7_ Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób w ramach kryterium
DOŚWIADCZENIE KONSULTANTÓW
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłszenia o zamowieniu
  Informacja o zmianie treści SWZ
  po zmianie treści_3_Załącznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu
zamówienia_NLP
  Wyjaśnienia treści SWZ
  po zmianie treści_10_ Załącznik nr 9 do SWZ_Projektowane
postanowienia umowy
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_zal. nr 9 do
projktowananych postanowien umowy
  Informacja o kwocie
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: