Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej sprzętu medycznego

Numer sprawy : TP-58/21/KK

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-06 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-06 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-04-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.3 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.4 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.5 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.6 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.7 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.8 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 2.9 do SWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 5.1 do SWZ - Wykaz osób - kryterium oceny ofert
  Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 2
  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 8 i 9
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 1,3,4,5,6,7

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: