Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny - Centralny Rejestr Nowotworów)

Numer sprawy : TP-103/21/KK

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-24 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-24 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-04-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część nr 1)
  Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część nr 2)
  Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz osób
  Załącznik nr 7a do SWZ - projektowane postanowienia umowy - dot.
część nr 1
  Załącznik nr 7b do SWZ - projektowane postanowienia umowy - dot.
część nr 2
  Załącznik nr 7c do SWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych - dot. część nr 1 i 2
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert II
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
  Wyjaśnienia treści SWZ + Modyfikacja
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 7a do SWZ - projektowane
postanowienia umowy - dot. część nr 1
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 7b do SWZ - projektowane
postanowienia umowy - dot. część nr 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu III
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 4
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 4
  Wyjaśnienia treści SWZ II
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu V
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia ofert - Sprostowanie
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: