Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego.

Numer sprawy : TP-43/21/EP

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-05 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2021-04-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy
  Załacznik nr 3 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia_parametry wymagane
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy_pakiet 1 i 2
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy_pakiet 3 i 4
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: