Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa opieki serwisowej oraz dostęp do nowych wersji oprogramowania dla modułu Eskulap Apteka.

Numer sprawy : TP-57/21/DW

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-01 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-01 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-05-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamowieniu
  TP_57_21_DW_SWZ
  Zalacznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia
  Zalacznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy
  Zalacznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy_podmiotowy srodek
dowodowy
  Zalacznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
  Zalacznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób
  Zalacznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Zalacznik nr 8 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  po zmianie tresci_Zalacznik nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia
  po zmianie tresci_Zalacznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia
umowy .....
  po zmianie tresci_Zalacznik nr 8 do SWZ - Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych
  Wyjasnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: