Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawę preparatów do badań mikrobiologicznych oraz diagnostyk: genetycznej i patomorfologicznej

Numer sprawy : TP-76/21/MSZ

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-28 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-28 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2021-05-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy - opis przedmiotu
zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy - przedmiotowe
środki dowodowe
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy - część 4
  Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw
  Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz próbek - część 4
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (po
zmianach)
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3
  Informacja o kwotach
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: