Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa sprzętu komputerowego, projektora oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Numer sprawy : TP-131/21/EP

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-08 do godziny : 12:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-08 godzina : 13:00

Warszawa, dnia 2021-05-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz cenowy
  Załacznik nr 3 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia_Parametry wymagane
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy
środek dowodowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postepowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: