Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów opatrunkowych i substancji recepturowej

Numer sprawy : PN-136/21/TM

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-08-03 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-08-03 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2021-07-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy przedmiot zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - formularz JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - podmiotowy środek dowodowy
  Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz dostaw
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 1
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr
3, nr 6, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 15 i nr 16
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr
2, nr 4, nr 5, nr 7, nr 10, nr 12 i nr 14
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr
1 i nr 17

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: