Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa podłoża do chromatografii cienkowarstwowej (ITLC-SG), odczynników do stymulacji hodowli in vitro nowotworów B-komórkowych, przeciwciał do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC), zestawów testów wraz z materiałami kalibracyjnymi i kontrolami do ilościowego oznaczania stężenia Interleukiny (IL6)

Numer sprawy : TP-139/21/JS

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-07-26 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-07-26 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-07-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 5a do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ
  Wyjaśnienia treści SWZ 2
  Wyjaśnienia treści SWZ 3
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postepowania część 1,2,9
  Informacja o wyniku postępowania Część nr 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Sprostowanie do Informacji o wyniku postępowania Część nr 3, 4, 5,
6, 7, 8

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: