Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-88/22/EP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-07-27 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-07-27 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-05-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ _ Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy _ podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy o grupie
kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SWZ _ Oświadczenie Wykonawcy_ przedmiotowy
środek dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Ogłłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Zmiana terminu składania ofert 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
  Zmiana terminu składania ofert 3
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 06.07.2022
  Sprostowanie do wyjaśnień treści SWZ z dnia 06.07.2022
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
  Zmiana terminu składania ofert 4
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 14.07.2022
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_zmiana terminu składania ofert 5
  Obowiązujacy Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy dla części
nr 1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5_opublikowane
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert z dnia 27.07.2022 r.

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: