Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługi wytworzenia, utrzymania i rozwoju platformy elektronicznej do realizacji zadania "Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów (QMAM - Quality Mammography)? oraz hostingu infrastruktury teleinformatycznej

Numer sprawy : TP-110/22/EP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-06-01 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-06-01 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-05-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 5.1 do SWZ - Wykaz osob - dot. warunków udziału
  Załącznik nr 5.2 do SWZ - Wykaz osob - dot. kryterium oceny ofert
  Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 6.1 Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
  Załącznik nr 6.1 zał. do Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Załącznik nr 6.2. - Klauzule RODO
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 25.05.2022 r.
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 27.05.2022 r.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania.s
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: