Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa szkiełek nakrywkowych

Numer sprawy : TP-96/22/JP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-06-23 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-06-23 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-06-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SWZ
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 2 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 3 - oswiadczenie wykonawcy - przedmiotowy środek dowodowy
  Zal. 4 - oswiadczenie Wykonawcy
  Zal. 5 - projektowane postanowienia umowy
  Zal. 6 - Wykaz złożonych próbek
  Zal. 7 - Wniosek o zwrot próbek
  Wyjasnienia tresci SWZ
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjasnienia tresci SWZ_2
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: