Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych gamma kamer BrightView XCT wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Numer sprawy : PN-100/22/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-07-01 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-07-01 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-06-03

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  PN_100_22_DW_SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy_wykaz aparatury wyposażenia
  Załącznik nr 3 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamowienia_OPZ
  Załącznik nr 4 do SWZ_JEDZ_espd-request
  Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób
  Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Załącznik nr 9 do SWZ_Projketowane_postanowienia_umowy
  Załącznik nr 10 do SWZ_Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Załącznik nr 11 do SWZ_dot projketu umowy_Regulamin ustalający
zasady bezpieczeństwa w trakcie współpracy Narodowego Instytutu
Onkologii
  Załącznik nr 12 do SWZ_dot projektu umowy_Kaluzule RODO
  Załącznik nr 13 do SWZ-_Wzor_Rapotu z_wykonanej_uslugi_serwisowej
  Wyjaśnienia treści SWZ
  po zmianie treści_Załącznik nr 9 do
SWZ_Projketowane_postanowienia_umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: