Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa 1/ urządzeń do codziennego monitorowania ph formaliny (Ph metr); 2/ dermatomu, siatkownicy wraz z wyposażeniem; 3/ pipet nastawnych jednokanałowych; 4/ wirówki; 5/ monitorów funkcji życiowych

Numer sprawy : TP-138/22/JS

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-06-28 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-06-28 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-06-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy, OPZ (parametry wymagane) -
Część nr 1
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy, OPZ (parametry wymagane) -
Część nr 2
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy, OPZ (parametry wymagane) -
Część nr 3
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy, OPZ (parametry wymagane) -
Część nr 4
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy, OPZ (parametry wymagane) -
Część nr 5
  Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_o braku podst. do
wykl. z post.
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_przedm. środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 8 do umowy - Regul. ustal. zasady bezp. w trakcie
współ. z NIO-PIB
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy, OPZ
(parametry wymagane) - Część nr 1
  Obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy, OPZ
(parametry wymagane) - Część nr 4
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Zmiana treści SWZ
  Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy,
OPZ (parametry wymagane) - Część nr 1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania_s

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: