Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługa kompleksowej organizacji oraz przeprowadzenia konferencji prasowej podsumowującej Projekt pn. Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Numer sprawy : TP-116/22/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-06-17 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-06-17 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-06-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_TP_116_22_DW
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz oferty
  Załącznik nr 2 do SWZ_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_SOPZ
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz osób
  Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 6 do projektu umowy - Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania_strona prowadzonego postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: