Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi okresowych przeglądów, konserwacji i napraw wraz z częściami zamiennymi urządzeń Applied Biosystems.

Numer sprawy : PN-135/22/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-01 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-01 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-06-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  PN_135_22_DW_SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Wykaz urządzeń_Formularze cenowe część nr
1_2_3_4_5_6
  Załącznik nr 3 do SWZ_Opis przedmiotu zamowienia_OPZ
  Załącznik nr 4 do SWZ_JEDZ_espd-request
  Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób
  Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Załącznik nr 9 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 10 do SWZ_Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa
w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii_zał do projketu
umowy
  Załącznik nr 11 do SWZ_Kaluzule RODO_zał do projektu umowy
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  po zmianie treści Załącznik nr 3 do SWZ_Opis przedmiotu
zamowienia_OPZ
  po zmianie treści Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób
  po zmianie treści_Załącznik nr 9 do SWZ_Projektowane postanowienia
umowy
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: