Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa radiofarmaceutyku [153 Sm] Sm-LEKSIDRONAM

Numer sprawy : TP-164/22/AP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-07-13 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-07-13 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-06-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i o spełnieniu warunków
  Załącznik nr 4 do SWZ_projektowane postanowienia umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienie treści SWZ
  Obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Obowiązujący załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia
umowy
  Sprostowanie do Wyjaśnień treści SWZ
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2
  Obowiązujący załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia
umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: