Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej

Numer sprawy : TP-168/22/KK

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-07-12 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-07-12 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-07-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz Cenowy - część nr 1
  Załącznik nr 2.1a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część nr
1
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - Formularz Cenowy - część nr 2
  Załącznik nr 2.2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część nr
2
  Załącznik nr 2.3 do SWZ - Formularz Cenowy - część nr 3
  Załącznik nr 2.3a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część nr
3
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku_
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 6 do SWZ- Projektowane postanoweinia umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr
3 oraz unieważnienie postępowania w zakresie części nr 1 i 2

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: