Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa płynów do myjek Getinge WAA 100464, chusteczek, środków do dezynfekcji powierzchni

Numer sprawy : PN-155/22/AP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-10 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-10 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-07-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SWZ
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 2.1-2.6 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 3 - Jednolity dokument
  Zal. 4 - oswiadczenie Wykonawcy - przedmiotowe środki dowodowe
  Zal. 5 - oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy
  Zal. 6 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  Zal. 7 - projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienie treści SWZ
  Obowiązujący załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
podmiotowy środek dowodowy
  Obowiązujący załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie
kapitałowej
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: