Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania dla modułu Eskulap Apteka

Numer sprawy : TP-163/22/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-08-18 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-08-18 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-08-03

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób
  Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
  Załącznik nr 8 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych - zał. do Projektowanych postanowień umowy
  Załącznik nr 9 do SWZ - Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa
w trakcie współpracy - zał. do Projektowanych postanowień umowy
  Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzule RODO - zał. do Projektowanych
postanowień umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: