Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa chłodziarek do przechowywania leków

Numer sprawy : TP-170/22/KK

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-09-21 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-09-21 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-08-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ -Formularz Cenowy część 1
  Załącznik nr 2.1a do SWZ - część nr 1 - opis przedmiotu
zamówienia
  Załącznik nr 2.2 do SWZ -Formularz Cenowy część 2
  Załącznik nr 2.2a do SWZ - część nr 2 - opis przedmiotu
zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie przedmiotowy środek dowodowy
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanoweinia umowy
  Załącznik nr 6 do SWZ - Regulamin ustalający zasady bezpieczeństwa
w trakcie współpracy Narodowego Instytutu Onkologii
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania ofert II
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
  Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu III
  Obowiązujący załącznik nr 2.1a do SWZ_po zmianie - część nr 1 -
opis przedmiotu zamówienia
  Obowiązujący załącznik nr 2.2a do SWZ_po zmianie - część nr 2 -
opis przedmiotu zamówienia
  Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ II
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu IV
  Obowiązujący załącznik nr 2.1a do SWZ_po zmianie 15_09- część
nr 1 -
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: