Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa multipleksowych testów genetycznych wraz z dzierżawą analizatora

Numer sprawy : PN-208/22/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-09-26 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-09-26 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-08-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 - Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 - Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy - podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy - przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
  Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  SWZ - załacznik nr 2 -aktualnie obowiązujący
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: