Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemu szpitalnego CliniNet

Numer sprawy : PN-190/22/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-09-27 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-09-27 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2022-08-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  PN_190_22_DW_SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_Jednolity dokument_espd-request
  Załącznik nr 4 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz osób
  Załącznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 8 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 9 do SWZ_Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych_Zał do Projektowanych postanowień umowy
  Załącznik nr 10 do SWZ_Kaluzule RODO_Zał do Projektowanych
postanowień umo
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  po zmianie tresci Załącznik nr 8 do SWZ_Projektowane postanowienia
umowy
  Zmiana treści SWZ
  po zmianie tresci_Załącznik nr 9 do SWZ_Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych_Zał do Projektowanych postanowień
umowy
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 2
  Sprostowanie ogłoszenia o zamowieniu wysłane do publikacji
  obowiązujący_Załącznik nr 8 do SWZ_Projektowane postanowienia
umowy
  obowiązujący_Załącznik nr 9 do SWZ_Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych_Zał do Projektowanych postanowień umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: