Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa gąbek do pobierania powierzchniowego materiału komórkowego z przełyku oraz pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi.

Numer sprawy : TP-211/22/AP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-09-23 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-09-23 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2022-09-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 - 2.2 do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie_o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku
  Załącznik nr 5 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy cz. 1
  Załącznik nr 5 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy cz. 2
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Informacja - zmiana ternimu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienie treści SWZ_1
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: