Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa igieł ze szlifem typu Hubera

Numer sprawy : TP-232/22/MSZ

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-09-22 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-09-22 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2022-09-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy - opis przedmiotu
zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy - podmiotowy
środek dowodowy
  Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy przedmiotowe środki
dowodowe
  Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz złożonych próbek
  Załącznik nr 7 do SWZ - Wniosek o zwrot próbek
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Wyjaśnienia treści SWZ 2
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: