Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej

Numer sprawy : TP-212/22/KK

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-09-26 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-09-26 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-09-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załączniki nr 2.1-2.6 do SWZ - Formularze Cenowe
  Załączniki nr 2.1a-2.6a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunku_29 04 2022
  Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług
  Załącznik nr 5a do SWZ- Projektowane postanoweinia umowy
  Załącznik nr 5b do SWZ - Projektowane postanoweinia umowy
  Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: