Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-193/22/JP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-10-25 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-10-25 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-09-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2.1 - 2.9 do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ - Jednolity dokument
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_grupa kapitałowa
  Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy (dot. cz. 4)
  Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz złożonych próbek
  Załącznik nr 9 do SWZ - wniosek o zwrot próbek

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: