Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługa modernizacji oraz administrowania i hostingu dedykowanej platformy internetowej służącej do rejestracji i edukacji dla uczestników szkoleń z zakresu leczenia uzależnienia od nikotyny w ramach Projektu pn. ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym? w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Numer sprawy : TP-86/22/EP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-10-03 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-10-03 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-09-23

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_ Formularz cenowy _ Opis przedmiotu
zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Załącznik nr 4 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 5.1 do SWZ - Wykaz osob - dot. warunków udziału
  Załącznik nr 5.2 do SWZ - Wykaz osób_kryterium oceny ofert
  Załącznik nr 6 do SWZ_Projektowanie postanowienia umowy
  Załącznik nr 6 do Projektowanych postanowień umowy
  Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 28.09.2022 r.
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: