Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-226/20/WD

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-15 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-11-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz próbek
  Załącznik nr 7 do SIWZ - wniosek o zwrot złożonych próbek
  Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz dostaw
  Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia
  Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.12.2020 r
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.12.2020 r
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: