Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych

Numer sprawy : PN-233/20/JP

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-01-08 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-01-08 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2020-12-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Zal. 1 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2 - formularz ofertowy
  Zal. 3 - oswiadczenie wykonawcy
  Zal. 4 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  Zal. 5 - Istotne dla stron postanowienia
  Zal. 6 - wykaz dostaw
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: