Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa akceleratora wysokoenergetycznego z wyposażeniem oraz wykonanie projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z instalacją akceleratora w ramach Programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna, zadanie pn.: Doposażenie zakładów radioterapii.

Numer sprawy : PN-16/21/DW/MZ

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-03-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-03-15 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2021-02-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ_PN_16_21_DW_MZ
  Zalacznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamowienia_Akcelerator
  Zalacznik nr 3 do SWZ_Program Funkcjonalno - Użytkowy
  Zalacznik nr 3.1 do PFU_Koncepcja sutuacyjna
  Zalacznik nr 3.2 do PFU_Koncepcja aranzacji
  Zalacznik nr 4 do SWZ_Jednolity dokument
  Zalacznik nr 5 do SWZ _Wykaz dostaw
  Zalacznik nr 6 do SWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Zalacznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy_w zakresie podstaw
wykluczenia
  Zalacznik nr 8 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
  Zalacznik nr 9 do SWZ_Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  Zalacznik nr 10 do SWZ_Porozumienie o wspołpracy pracodawcow
  Informacja dot. wizji lokalnej
  Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienia treści SWZ
  po zmianie_Zalacznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  po zmianie_Zalacznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu
zamowienia_Akcelerator
  po zmianie_Zalacznik nr 3 do SWZ_Program Funkcjonalno - Użytkowy
  po zmianie_Zalacznik nr 8 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
  Załącznik nr 10 do projektowanych postanowien umowy

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: