Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi opieki serwisowej akceleratorów wraz z wyposażeniem produkcji Varian Medical Systems

Numer sprawy : PN-72/21/DW

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-28 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-28 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2021-04-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  PN_72_21_DW_SWZ
  Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy
  Zalacznik nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamowienia
  Zalacznik nr 3A do SWZ - Zal. do OPZ - Wykaz sprzętu
  Zalacznik nr 4 do SWZ - Jednolity dokument_espd-request
  Zalacznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
  Zalacznik nr 6.1 do SWZ - Wykaz osob - skladany z oferta
  Zalacznik nr 6.2 do SWZ - Wykaz osob
  Zalacznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek
dowodowy
  Zalacznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Zalacznik nr 9 do SIWZ - Projektowane dla stron postanowienia
  Zalacznik nr 10 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych
  Zalacznik nr 11 do SIWZ - Porozumienie o wspołpracy pracodawcow
  Załącznik nr 1 do Umowy- Tabela nr III harmonogram płatności
  Załącznik nr 5 do Umowy- Wykaz Użytkowników
  Załącznik nr 10 do Umowy- Kaluzule RODO
  Wyjaśnienia treści SWZ
  po zmianie treci_Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy
  po zmianie tresci_Zalacznik nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamowienia
  po zmianie tresci Zalacznik nr 9 do SIWZ - Projektowane dla stron
postanowienia
  po zmianie tresci_Załącznik nr 1 do Umowy- Tabela nr III harmonogram
płatności
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: