Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Numer sprawy : PN-109/21/MSZ

Wartość zamówienia : powyżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-07-09 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-07-09 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2021-06-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ przetarg nieograniczony
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy - opis przedmiotu
zamówienia
  Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy przedmiotowe
środki dowodowe
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
  Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz złożonych próbek
  Załącznik nr 9 do SWZ - Wniosek o zwrot próbek
  Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz dostaw
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ
  Przekazane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 2
  Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie Zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: