Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Usługa obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez NIO-PIB

Numer sprawy : TP-124/21/EP

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-18 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-18 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2021-06-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ_Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Załącznik nr 5 do SWZ_Wykaz usług
  Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz osób
  Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: