Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-54/22/JP

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-06-21 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-06-21 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-05-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SWZ
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 2.1-2.14 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 3 - Jednolity dokument
  Zal. 4 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  Zal. 5 - oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy środek dowodowy
  Zal. 6 - oświadczenie Wykonawcy_podmiotowy środek dowodowy
  Zal. 7 - projektowane postanowienia umowy
  Zal. 8 - Wykaz złożonych próbek
  Zal. 9 - Wniosek o zwrot próbek
  Wyjasnienia tresci SWZ_1
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
  Sprostowanie do Wyjaśnień treści SWZ
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 2_opublikowane
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania_część 1, 2, 3, 6, 13 14

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: